LENKOWO
Magiczny Świat Dziecka
zaprasza
O nas prywatnie
Witam Państwa serdecznie! Nazywam się Wioletta Kotarba-Kolber. Jestem szczęśliwą żoną i mamą dwóch córeczek: 13-letniej Wiktorii i 11-letniej Lenki oraz 6-letniego synka- Piotrusia. Wraz z mężem chcielibyśmy zaprosić Państwa do prowadzonego przez nas Polsko-Angielskiego Przedszkola Artystycznego LENKOWO.

Pomysł założenia własnego przedszkola zrodził się w momencie, kiedy stanęliśmy przed problemem wyboru przedszkola dla własnego dziecka. Brak miejsc zarówno w placówkach publicznych, jak i w niepublicznych albo niejednorotnie fatalne warunki lokalowe, uboga oferta programowa, utwierdziły nas w przekonaniu o słuszności podjętej decyzji.

Moje wykształcenie i doświadczenie pozwala na efektyczne prowadzenie podjętej działalności. Jestem magistrem ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego na dwóch kierunkach: Ekonomika i gospodarka nieruchomościami oraz Finanse i bankowość. Jednocześnie ukończyłam 2-letnie studium Psychologii i Pedagogiki. Jestem również absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyłam studia podyplomowe na dwóch kierunkach: Pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem oraz Zarządzanie oświatą. Od wielu lat uczestniczę w licznych warsztatach i szkoleniach metodycznych dotyczących edukacji językowej i przedszkolnej.

Od 2006 roku prowadzimy Szkołę Języków Obcych Victoria Center. Stąd też pomysł na przedszkole o profilu językowym. Stworzyliśmy miejsce, w którym zapewniamy dzieciom radość i bezpieczeństwo, profesjonalną opiekę i edukację. Każde dziecko wzrasta i rozwija się w indywidualnym tempie, dlatego wdrażamy nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, poczucia własnej wartości, optymizmu i kreatywności.

Gorąco zapraszamy!

Program
Podczas zajęć zapewniamy wszechstronny rozwój dziecka oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego z podopiecznych. Działalność edukacyjną opieramy na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Załącznik do Rozporządzenia MEN z dnia 23.12.2008 r. – Dz. U. Z 15.01.2009 rok nr 4, poz. 17).
Główny program, na bazie którego pracujemy nosi tytuł „W kręgu zabawy“. Jest to program autorstwa Jadwigi Pytlarczyk.
PODSTAWY PRAWNE:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. O zmianie ustawy o dydtemie oświaty oraz o zmianie neiktórych innych ustaw (Dz. U. Z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. W sprawie dopuszczanie do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Z 2009 r. Nr 89, poz. 730)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
W naszych działaniach nie ograniczamy się jednak wyłącznie do programu. W celu poszerzenia wiedzy dzieci i uatrakcyjnienia zajęć przygotowujemy różnorodne projekty edukacyjne.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzimy w oparciu o Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla przedszkoli. Autorzy: Joanna Zarańska, Magdalena Appel. Został on zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod nr DKOS-4013-4/02.

Metody pracy
Każde Dziecko jest indywidualnością - jedyną i niepowtarzalną osobowością. Nie może więc być mowy o jednej metodzie dobrej dla wszystkich. Dzieci wymagają programu dostosowanego do ich indywidualnych zdolności, temperamentu i tzw. "momentu rozwojowego". Dlatego cały proces edukacji przedszkolnej będzie dodatkowo wzbogacony różnymi metodami aktywizującymi:

Metoda symultaniczno – sekwencyjna wczesnej nauki czytania jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.

„Dziecięca matematyka” – edukacja matematyczna wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. W edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym najważniejsze są osobiste doświadczenia stanowiące podstawy, z których dziecko tworzy pojęcia (matematyczne) oraz umiejętności. Doświadczenia te przyczyniają się do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. Zajęcia edukacyjne według „Dziecięcej matematyki” mają charakter zabawowy. Nauka przebiega poprzez udział dziecka w ciekawych zadaniach i grach. Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego, dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Metoda, którą wybraliśmy do pracy z dziećmi w LENKOWIE powstała w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces:intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej  dzieci,kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom  do pokonywania trudności, rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych w szkole na lekcjach matematyki.

Pedagogika muzyczna według C. Orffa. W naszym przedszkolu wykorzystujemy nowatorskie metody wychowania muzycznego. Jedną z nich jest metoda C. Orffa Głównym elementem metody niemieckiego pedagoga i kompozytora jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych (tzw. instrumentarium Orffa, w skład, którego wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne). Duży nacisk kładziemy  na improwizację i rozwijanie ekspresji. Najważniejszym elementem w muzykowaniu jest rytm. Jak podkreśla sam autor metody: „ Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko, co w dziecku zostanie obudzone i rozwinięte, pozostaje mu właściwe przez całe życie" . Zasadą tą kierujemy się starając jak najlepiej rozwijać powierzone nam dzieci. 

Elementy pedagogiki Marii Montessori. Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Pozwala na spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwoju indywidualnych cech osobowości, kształtowaniu charakteru, uczy współdziałania. W naszym przedszkolu wprowadzamy pewne zasady pedagogiki montessoriańskiej: dbamy o uporządkowane otoczenie dziecka, umożliwiamy dzieciom uczenie się poprzez działanie i doświadczanie, pobudzamy rozwój dziecka dbając o odpowiedni dobór pomocy dydaktycznych, rozwijamy samodzielność i wiarę we własne siły, uczymy szacunku do porządku i do pracy.

Metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne – nawiązuje do wczesnodziecięcego doświadczenia człowieka, wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębienia kontaktu z innymi ludźmi. W życiu codziennym często „oddalamy się” od naszych uczuć, rezygnujemy z emocjonalności, miękkości, bliskości. Dzięki doświadczeniom wyniesionym z zajęć można je przypomnieć i uzupełnić ich pierwotne zasoby. Jest to szczególnie ważne w naszym obszarze kulturowym, gdzie kontakty z ludźmi zaczynają nabierać coraz bardziej sformalizowanego charakteru,  gdzie brakuje w nich miejsca i czasu na doświadczenie bliskości drugiego człowieka.

Metoda malowania dziesięcioma palcami. Metoda malowania dziesięcioma palcami, obejmuje manipulację farbami przy użyciu dłoni i palców, ma wiele wspólnego z naturalną skłonnością dziecka do „paćkania się” w substancjach o konsystencji błota.  Ma takie walory jak: pomoc w pokonywaniu lęków, wzmacnianie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej.

Metoda Dennisona, czyli Kinezjologii Edukacyjnej, to ćwiczenie relaksujące, energetyzujące służące integracji obu półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania, zwiększenia umiejętności uczenia się, wzmocnienia systemu odpornościowego.

Pedagogika zabawy – Klanza, której celem jest wzbogacenie form pracy w grupie, umożliwienie aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie oraz spontanicznej radości z twórczego działania w grupie.

Metoda R. Labana – Założeniem gimnastyki twórczej Rudolfa Labana jest wiązanie ruchu z takimi elementami jak słowo, rytm i muzyka. Nauczyciel podczas zajęć nawiązuje do pór roku, ważnych wydarzeń, wykorzystuje znane dzieciom piosenki i wierszyki. Różnorodność form ruchowych oraz sposób zajęć stwarza dzieciom możliwość twórczego działania. Sprzyja temu atmosfera towarzysząca zajęciom: swoboda, humor, śmiech. Rudolf Laban duży nacisk kładł nie na efekt, lecz na sposób wykonania, tworzenia przez dziecko ruchu. Staramy się by dziecko podczas zajęć stawało się jednocześnie aktorem i autorem.

Ćwiczenia wg K. Wlaźnik – według K. Wlaźnik zabawy ruchowe są formą działalności charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, wynikającą z rozwoju. Autorka metody wysuwa zabawy ruchowe na pierwsze miejsce w pracy nauczyciela przedszkolnego. Z proponowanych ćwiczeń głównie wykorzystujemy: zestawy ćwiczeń porannych, zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę oraz zabawy ruchowe (w tym: zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy na czworakach, bieżne, z elementami podskoku, zabawy z elementami rzutu i toczenia, oraz kształtowania równowagi).

Wymienione powyżej metody, to tylko niektóre z propozycji, jakie wykorzystujemy dostosowując swoją codzienną pracę do potrzeb rozwijającego się dziecka. Poszerzając spektrum oddziaływań nie zapominamy o wartościach, zasadach i normach postępowania, a także o bezpieczeństwie i szczęściu powierzonych nam dzieci.

Zajęcia w LENKOWIE
Gimnastyka korekcyjna- Gimnastyka korekcyjna obejmuje działania kompensacyjno-terapeutyczne wymierzone przeciw najczęściej występującym wadom postawy. Zajęcia te obejmują zatem ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy, rozciągające mięśnie klatki piersiowej i zginacze stawu biodrowego, wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha i pośladków, ćwiczenia wyprostne i antygrawitacyjne, ćwiczenia przeciw płaskostopiu oraz oddechowe. W takim programie postępowania korekcyjnego zawarte są elementy korygujące plecy okrągłe, wklęsłe, postawy skoliotyczne i skoliozy nisko stopniowe oraz wady kończyn dolnych. Najbardziej popularną i najwłaściwszą formą "zorganizowanej" aktywności fizycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym są zabawy i gry ruchowe wzbogacone o elementy gimnastyki korekcyjnej. 
Mając na uwadze prawidłowy rozwój naszych przedszkolaków, proponujemy dzieciom zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ramach płaconego przez Państwa czesnego.

Zajęcia logopedyczne - Wady wymowy, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia rozwoju językowego są niestety zjawiskami coraz częstszymi wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Warto pamiętać o tym, że wiek przedszkolny jest optymalnym okresem dla stymulowania sprawności komunikacyjnych i językowych dziecka. Zajęcia z logopedą prowadzone w przedszkolu służyć mają dbaniu o właściwą stymulację językową w początkach rozwoju mowy, tak, by nie doszło do zaburzeń w tym zakresie, a także kształtowaniu prawidłowej mowy i wymowy u dzieci. Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia słuchowe, ortofoniczne, wczesna nauka czytania prowadzona Symultaniczno - Sekwencyjną Metodą Nauki Czytania (R) prof. J. Cieszyńskiej - wszelkie te działania przyczynić się mają do wspomagania rozwoju językowego dziecka.
Zajęcia prowadzone są w grupach w ramach płaconego przez Państwa czesnego, jak I w razie potrzeby oferujemy indywidualną terapię logopedyczną.

Rytmika – zajęcia, podczas których dzieci odtwarzają przebieg muzyczny za pomocą ruchów ciała. Rytmika to taniec, śpiew, gra na isntrumentach, improwizacja ruchowa i instrumentalna – czyli wszystko to, co dzieci uwielbiają! Rytmika wychowuje człowieka wrażliwego na sztukę. Poprzez rytmikę dzieci kształtowane są na przyszłych odbiorców muzyki, a niejednokrotnie wykonawców i twórców. Zajęcia prowadzone są w grupach w ramach płaconego przez Państwa czesnego.

Kadra
Miejsce tworzą ludzie, dlatego szczególną wagę przywiązujemy do tego, by Państwa dzieci znajdowały się pod opieką profesjonalnej kadry. Kadrę pedagogiczną Przedszkola LENKOWO tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, rodzinną atmosferę w przedszkolu.

Dokumenty
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego

Kontakt


Polsko–Angielskie
Przedszkole Artystyczne
LENKOWO

ul. Spacerowa 10
32 – 040 Wrząsowice

Dyrekcja
dyrekcja@lenkowo.pl
+48 790 660 280

Sekretariat
przedszkole@lenkowo.pl
+48 517 280 198

Formularz kontaktowy

Jak do nas dojechać

Zobacz także

# # # #

Wysyłanie wiadomości